Gründer

Har du ein idé eller vurderer å starte opp eiga verksemd? Frå A til Å, uansett kvar du er i oppstartsprosessen – me kan hjelpa deg.

Frå idé til etablering

Ditt spirande selskap vert mellom anna vurdert ut i frå kriterier som marknad, vekst, evne til gjennomføring og vilje til å ta risiko i form av tid og andre ressursar.

Me hjelper deg gjerne med alt knytt til desse tre fasane gründerar går igjennom:

Gründerakademiet - di starthjelp for å lukkast?

Gründerakademiet er eit verktøy for etableraropplæring, og rettar seg mot gründerar som er i ide-, plan- eller oppstartsfase, og opptil ca 2 års drift. Akademiet har eit gjennomarbeidd program som har gitt høg suksessrate for gründerar og oppstartsverksemder.

Hardanger og Voss Næringshage tilbyr kurs med informasjon, diskusjon, fagleg påfyll og utfordringar for å rusta deg som gründer til å lukkast enda betre med satsninga di. Her vil du blant anna læra om kundereisa, marknadsforståing, økonomi, forretningsplan, nettverk, strategi og salspitch.

Gründerakademiet vert gjennomført som digitale og fysiske samlingar. Ta kontakt med Næringshagen for å finne ut når neste kursrekkje vert arrangert.

Kva seier gründerane sjølv?

Me utviklar verksemder, menneske og idear

Din naturlege partner i Hardanger og Voss