Bli medlem

Som medlem i Hardanger og Voss Næringshage får du særs gunstige fordelar. Medlemssamlingar i heile regionen, nettverksarrangement og kompetansehevande tiltak, samt sterkt rabattert pris på rådgjevingstenester.

Medlemskap

Medlemskap er veleigna for absolutt alle verksemder, og gjev mellom anna moglegheit for deltaking på arrangement i vår regi, årleg oppfylging for dei som ynskjer det, og tilgang på Næringshagen sitt nettverk, ressursar og kompetansemiljø.

Næringshagen er ein del av det nasjonale næringshageprogrammet i regi av Siva,som er eit distriktspolitisk verkemiddel for å skapa vekst og utvikling utanfor folkerike byområde i Noreg. Dette inneber – for medlemmar – sterkt rabattert pris på rådgjevingstenestene våre.

Målbedrift med rådgjeving

Frå kr 11 500,- eks mva, per år
 • For verksemder som ynskjer bistand til vekst og utvikling.
 • Situasjonsanalyse og behovskartlegging
 • 16t rådgjeving inkludert
 • Rabattert pris på ekstra rådgjeving
 • Sterkt rabattert pris på kurs og kompetansehevande tiltak
 • Gratis deltaking på medlemsmøte
 • Tilgang på Næringshagen sine nettverk, ressursar og kompetansemiljø
 • Nyhendebrev
 • Årleg oppfylging

Medlem

Frå kr 3 500,- eks mva, per år
 • For absolutt alle, uavhengig av bransjestilknyting og storleik.
 • Sterkt rabattert pris på kurs og kompetansehevande tiltak
 • Gratis deltaking på medlemsmøte
 • Årleg oppfylging ved ynskje
 • Tilgang på Næringshagen sine nettverk, ressursar og kompetansemiljø
 • Nyhendebrev

Medlem reiseliv

Frå kr 5 000,- eks mva, per år
 • For verksemder på Voss som i hovudsak lever av reiseliv, men også dei mange næringsdrivande som indirekte tener på at flest mogleg vitjar Voss.
 • Gratis deltaking på medlemsmøter
 • Årleg oppfylgjing
 • Næringshagen som pådrivar - me jobbar for interessene dine
 • Tilgang på Næringshagen sine nettverk, ressursar og kompetansemiljø
 • Nyhendebrev
 • Profilering og promotering i Visit Voss sine kanalar
 • Profilering og promotering på digitale kampanjar, inkludert fjordnorway.com og visitnorway.com
 • Synlegheit og sal via turistinformasjonen

Medlem Voss sentrum

Frå kr 3 500,- eks mva, per år
 • For verksemder på Vangen – og alle andre som ser verdien av eit dynamisk, levande sentrum med eit yrande folkeliv.
 • Gratis deltaking på medlemsmøter
 • Årleg oppfylgjing
 • Næringshagen som pådrivar - me jobbar for interessene dine
 • Tilgang på Næringshagen sine nettverk, ressursar og kompetansemiljø
 • Nyhendebrev
 • Rabattar på annonsering i Avisa Hordaland
 • Gåvekort frå Voss sentrum
 • Profilering og marknadsføring i Voss sentrum sine kanalar
 • Moglegheit til å påverka og forma framtida til Voss sentrum

Me utviklar verksemder, menneske og idear

Din naturlege partner i Hardanger og Voss