Berekraftig reisemålsutvikling

Sommaren 2021 fekk Voss tildelt Merket for berekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Visit Voss har saman med reiselivsaktørane og anna næringsliv på Voss jobba målretta med berekraft sidan 2019, og arbeidet vil halda fram i åra som kjem.

Frå venstre: Gry Bystøl, daglig leiar, Visit Voss, Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Sigbjørn Hauge, varaordførar Voss herad, Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleiar og Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland. Foto: Alfred Moldvik

Frå venstre: Gry Bystøl, daglig leiar, Visit Voss, Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Sigbjørn Hauge, varaordførar Voss herad, Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleiar og Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland. Foto: Alfred Moldvik

Visit Voss har hatt det overordna ansvaret for arbeidet med merkeordninga som starta hausten 2018. I tillegg til Visit Voss, har ei styringsgruppe med sentrale aktørar frå reiselivsnæringa, andre næringar og heradet bidrege med innspel og innsikt. Voss herad har vore tett påkopla gjennom prosjektet, og har bidrege økonomisk. I alle planar og nye reisemålsstrategiar i Voss herad ligg FNs berekrafstprinsipp til grunn. Utviklingsjobben er også støtta av dei lokale bankane.

– På Voss er reiselivet den største næringa. Skal du gjera Voss berekraftig, må du gjera reiselivet berekraftig. Derfor har det vore heilt riktig for oss å prioritera jobben med å bli merka. Vi har ambisjonar om å bli ein «Grøn destinasjon», til beste for Voss og til inspirasjon for andre. Det er imponerande kva vi har fått til saman og kor godt alle har samarbeidd. Nøkkelen for framtida, er samarbeid for eit berekraftig reisemål, meiner Hans-Erik Ringkjøb, ordførar på Voss.

Her er nokre av tiltaka me har jobba med:

  • Grønare marknadsføring med fokus på kortreiste turistar
  • Vossabike elbygdesykkel
  • Gruppesertifisering Miljøfyrtårn for bedrifter på Voss
  • Arrangert kurs og arrangement med fokus på berekraft

Fakta om ordninga:

Merkeordninga for berekraftige reisemål er utvikla av Innovasjon Norge i eit breitt samarbeid med reiselivsnæringa, og er som eit utviklingsverktøy for berekraftig destinasjonsutvikling. 

For å oppnå merket fyrste gong må reisemålet bevisa at det jobbar målretta for å tilby unike opplevingar på grunnlag av kulturen til staden, historie, ressursar og kulturarv, samtidig som ein jobbar med å avgrensa den negative effekten turisme kan medføra. Arbeidet er òg måten reiselivet samlar data og indikatorar som inngår i rapportering om FNs berekraftsmål.

Merkeordninga bygger på internasjonale standardar for korleis eit reisemål kan sikra betre grep om eiga retning og utvikling i eit samspel mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel berre ein milepæl. Merket er gyldig i tre år frå godkjenning, og for å halda oppe merket må reisemålet oppdatera sin besvarelse og levera tydeleg betring på 104 indikatorar.