Vi vil skape vekst og utvikling i Ullensvang og Kvinnherad

Næringshagen gjev tilbod om relevant og rimeleg rådgjeving til alle verksemder i Ullensvang og Kvinnherad. I tillegg får du delta gratis på spennande møteplassar med kurs og arrangement. Bli medlem hjå oss!

6

6

Ønskjer du vekst i di bedrift? Kanskje du planlegg investeringar eller har ein innovativ idé du vil diskutere? Treng du å oppdatere forretnings- eller strategiplanen, eller få hjelp til å utforme gode søknader?

Næringshagen er det perfekte bindeleddet mellom bedrifter og potensielle finansieringskjelder og støttespelarar. Med vårt omfattande nettverk og ekspertise kan vi hjelpe deg å ta bedrifta di til neste nivå. Vi har god innsikt i det lokale næringslivet i Hardanger og Voss-regionen, kjenner det nasjonale verkemiddelapparatet, og våre rådgjevarar har spisskompetanse innan ei rekkje område.

Hardanger og Voss Næringshage, Kvinnherad Næringsservice og Næringshagen i Ullensvang tilbyr frå og med 2024 næringshageprogrammet i Kvinnherad og Ullensvang!

Kva kostar eit medlemsskap?

Me tilbyr medlemskap for næringslivet i Kvinnherad og Ullensvang. Dette inneber at me inngår eit gjensidig samarbeid for å skape vekst og utvikling i verksemda di.


Hjå oss får du som leiar inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent sparringpartnar innan til dømes forbetringsprosessar, strategi, økonomi, marknadsføring, organisasjonsutvikling eller andre fagrelevante område.

Næringshagen er støtta økonomisk av Siva (Selskapet for industrivekst). Medlemmar betaler difor berre ein eigendel, som er basert på omsetnad. Til dømes betaler verksemder med omsetnad opp til 5 millionar, 12 000,- årleg. Dette er 25% av ein total pakkeverdi på 48 000,-.

Som medlem hjå oss får du, meir konkret, mellom anna

 • situasjonsanalyse og behovskartlegging med gjennomgang av status på verksemda, samt vurdering av utviklingspotensial og/eller viktige fokusområde
 • inntil 16 timar årleg bistand i form av rådgjevingsteneste
 • særs god rabatt på ordinær timepris for teneste ut over medlemsavtalen
 • gratis eller sterkt rabatterte deltakarplassar på arrangement
 • kort veg til næringshagane sine nettverk og samarbeidspartnarar, regionalt og nasjonalt
 • tilgang til dei samla rådgjevarressursane hjå næringshagane i Hardanger, Ullensvang og Voss
 • påverknadskraft på kva arrangement, seminar og kurs me held

Slik jobbar me med utviklingsprosessar

Utviklings- og forbetringsprosessar inkluderer analysar og identifisering av moglege alternativ, for så å velje spor.

Med utgangspunkt i kjenneteikn ved målgrupper, bransje, marknadene du opererer i og alt som er unikt ved akkurat di verksemd: Me analyserer situasjonen før me saman utviklar ein konkret, målstyrt handlingsplan.


Rådgjevarane våre har lang arbeidserfaring og utdanning på masternivå, med ei rekkje spesialiseringar innan føretaksøkonomiske fagområde. Les gjerne meir om rådgjevarane i Hardanger og Voss Næringshage og Næringshagen i Ullensvang.

Døme på kva me kan bistå med:

 • organisasjon og leiing
 • strategi, endring og innovasjon
 • HR og personal
 • produkt-og konseptutvikling
 • økonomistyring og målfokus
 • marknadsføring og kommunikasjon
 • digitalisering
 • berekraft og grøn vekst
 • rekruttering
 • finansiering
 • prosess- og prosjektleiing
 • rettleiing ved søknad om støttemidlar
 • kopling mot forsknings- og kompetansemiljø i samband med innovasjonsprosessar

Arrangement

Gode møteplassar og nettverk er heilt avgjerande for å utvikle næringslivet på tvers av kommunegrenser og regionar. Av fellesaktivitetar har me difor talrike kurs, andre kompetansetiltak og medlemsmøte i løpet av året. Medlemmane våre i Ullensvang og Kvinnherad kan sjølvsagt også delta på andre arrangement i heile regionen, for på den måten å etablera og vidareutvikla regionale nettverk.

Døme er kurs i styrearbeid, strategi, digitalmarknadsføring, moderne leiing, sal & service, ChatGPT og kunstig intelligens. For ikkje å gløyma medlemssamlingar og meir sosiale mingletreff.

Kvifor velje oss?

 • Brei erfaring og kompetanse som gjer at du og verksemda di får den hjelpa de treng
 • Stort nettverk, regionalt og nasjonalt
 • Gratis eller sterkt subsidiert pris på nettverkssamlingar, kurs og kompetansehevande tiltak

Kva no?


Ta kontakt for meir informasjon! Ein eller fleire av oss held nemleg hus i ei bygd nær deg, og kjem meir enn gjerne på vitjing for ein uformell kaffiprat!

Kontaktinfo:

Nils Lavik [Seniorrådgjevar]
Tlf. 97117273
E-post: nils@hardangervoss.no